Tamim Nala - Qarssak

Tamim Nala

Qarssak

lyric & compose: Nasir Khara
music: Khaled Kayhan
camera & edit: Omar Kayhan
production: Kayhan-Studios