Shekeb Rashidi - Ba Tu Hastam

Shekeb Rashidi

Ba Tu Hastam

compose shekeb - zia rashidi
lyrics zia rashidi
music Shekeb rashidi
IRMV studios