Seeta Qasemie - Bahar Lalazar

Seeta Qasemie

Bahar Lalazar

Lyrics & Compose - Dr. Same Hamed
Music - Khaled Kayhan