Khoshbo Ahmadi - Mobile Da Para (Tapay)

Khoshbo Ahmadi

Mobile Da Para (Tapay)

Lyrics: Jan Mohammad Montazar
Compose: Sardar Sayed
Music: ACTC