Amar Shaidayi - Sanam Jan

Amar Shaidayi

Sanam Jan

Lyrics - Fazel Bari
Compose - Amar Shaidayi
Music - Waqar Shafi
Camera & Edit - Ramesh Omarzad
Director - Farid Bromand