Akbar Nekzad - Mazdigar (Pashsto)

Akbar Nekzad

Mazdigar (Pashsto)